Regulamin 29. KP WS

REGULAMIN

29. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

Organizatorzy: TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO PRO-MEDIA W TARNOBRZEGU

Cele konkursu:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów.

Prezentacja autorskiego repertuaru solistów i instruktorów.

Rozwijanie pasji dzieci i młodzieży.

Integracja środowisk artystycznych.

Uczestnicy – dzieci i młodzież (szkoły średnie):

I         kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2017-2014)

II       kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2013-2011)

III      kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2010-2008)

IV      kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2007-2005)

Zasady udziału i warunki techniczne:

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE online

 1. Przygotowanie 2 piosenek:

– obowiązkowej wybranej z dotychczasowych 29 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach. Piosenkę można też wykonać z własnym akompaniamentem lub w innej, dowolnej aranżacji.

– dowolnej – wyłącznie w języku polskim, może to być utwór autorski, klasyka polska, piosenka z „Wygraj Sukces” itp.

2. Zgłoszenie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2024 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.

Przygotowanie, nagranie utworu obowiązkowego i dołączenie w wyznaczonym polu formularza linku do tego nagrania umieszczonego  w You Tube.

Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 29 edycji Wygraj Sukces.

3. Każdy solista zobowiązany jest do podania w formularzu prawidłowego tytułu utworu dowolnego, jego autorów tekstu i muzyki. Podanie tytułu utworu i wykonawcy nie jest równoznaczne z podaniem autorów tekstu bądź muzyki.

4. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego, uzupełnieniu formularza i załączeniu linku, uczestnikowi automatycznie wyświetla się potwierdzenie wysłania formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji regionalnych (na żywo).

5. Solista po dokonaniu zgłoszenia nie może zmienić utworu obowiązkowego.

6. Lista solistów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie wygrajsukces.com.pl

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWYCH:

1. Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet.

2. Film musi być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym bez montażu audio-video. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja za pomocą post-produkcji. Nagranie wyłącznie LIVE; (audio może być realizowane z wewnętrznego mikrofonu lub z mixera).

3. Prezentowana piosenka obowiązkowa musi mieć dobrze słyszalny wokal a także podkład lub akompaniament własny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, którego film z powodów technicznych (tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal, opis filmu nizgodny z regulaminem) uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.

5. Film konkursowy należy umieścić w serwisie You Tube; jako „niepubliczny” bądź „publiczny”

6. Użytkownik serwisu YouTube lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za opcje dostępu do materiału konkursowego – opcja „publiczny”- ogólnodostępny – opcja „niepubliczny” – dostępny jedynie dla posiadaczy linku.

7 Opis filmu umieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko solisty, kategorie wiekową, tytuł wykonywanego utworu i dopisek „Wygraj Sukces 2024”. Nie będą podlegać ocenie nagrania nie zawierające w opisie powyższych danych.

8. Umieszczony link w formularzu zgłoszeniowym musi być aktywny do zakończenia finału.

 II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE  „na żywo”

1. Solista zakwalifikowany do II etapu – na żywo zaprezentuje 2 piosenki:

– obowiązkową – wykonywaną w I etapie

– dowolną

2. Kwalifikacje regionalne odbędą się w ośrodkach kultury w dniach: 11 maja – 11 czerwca 2024 r.

3. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 25 kwietnia 2024 r. na stronie formularza formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.

4. Solista może dokonać zmiany wyłącznie utworu dowolnego w dniu kwalifikacji regionalnych w ośrodku kwalifikacji.

III ETAP KONKURSU – FINAŁ

1. Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w III etapie Konkursu w dniach 26-28 września 2024 r.

2. Uczestnicy potwierdzają swój udział w dniach 30 sierpnia-5 września 2024 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza formularz.tdk.tarnobrzeg.pl (do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login).

3. Solista III etapu konkursu wykonujący piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback) musi przesłać półplayback w formacie mp3.

4. Finał konkursu odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu.

5. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji regionalnych

III ETAP KONKURSU – PROGRAM:

Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
26 września 2024 r. (czwartek) – próby dla solistów
27 września 2024 r. (piątek) – przesłuchania finałowe – soliści w kat. I, II, III, IV
(w późnych godzinach wieczornych ogłoszenie listy solistów zakwalifikowanych do koncertu laureatów).
28 września 2024 r. (sobota) – koncert laureatów,  ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród.

 Kryteria oceny i nagrody:

1. Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.

2. Główną nagrodą 29 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (brutto) .

3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Przepisy ogólne:

1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji. Uczestnicy II etapu 29. edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 27. edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 28. edycji.

2. Uczestnicy kwalifikacji regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

3. We wszystkich etapach konkursu – na żywo każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

4. We wszystkich etapach konkursu – na żywo uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

5. Wszystkie kwalifikacje regionalne i finał przeprowadzane na żywo będą realizowane z zachowaniem procedur i zasad obowiązujących w panującym wówczas stanie zagrożenia epidemiologicznego

6. Uczestnicy III etapu 29. edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, jeden opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty dojazdu i noclegów.  

7. Uczestnicy udzielą organizatorom zezwolenia, w formie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.

8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Szczegółowe informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury

Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”) tel. 15 822-74-97, e-mail: mg@tdk.tarnobrzeg.pl

 KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 29. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą
  w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK) i Studio Pro-Media Jarosław Piątkowski
  z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. 11 Listopada 8 a (dalej: SP-M)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
  z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia
  i rozliczenia 26. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych/ uczestnika będącego pod Twoją opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 5. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki,  w których zostaną zawarte informacje mogące być danymi osobowymi Współadministrator danych (TDK) będzie musiał wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów nadzorczych/kontrolnych, w tym zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla przedmiotowego celu jest art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz pozostałymi prawami.
 6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK,  z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe  będą udostępniane na portalach społecznościowych, (Facebook, YouTube) na kontach Współadministratorów danych ( TDK i SP-M ) w ramach korzystania przez Współadministratorów danych z narzędzi wspierających ich działalność, udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc., YouTube. W takiej sytuacji dane osobowe w zakresie wizerunku osoby, pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska uczestnika wraz z informacją o przyznaniu nagrody w konkursie mogą być udostępniane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub Kanady. Wynika to z faktu posiadania w tym obszarze przez powyższe portale  bazy technicznoinformatycznej.
 8. Z tego względu Współadministratorzy danych (TDK i SP-M) informują, że nie są w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki poprzez firmę Facebook, YouTube i dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu danych na takie działanie.
 9. Dane osobowe zebrane na potrzeby:
 1. realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania,
 2. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak TDK będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w tychże przepisach).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:
 5. dostępu do treści danych,
 6. ich sprostowania,
 7. usunięcia,
 8. ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji przez Administratorów danych celu zawartego w pkt. 3  i tym samym możliwości Twojego uczestnictwa w  Konkursie Piosenki WYGRAJ SUKCES.
 11. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Brak możliwości komentowania.