Regulamin 26 KP online

REGULAMIN 26. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

Patronat: PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

Cele konkursu:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów

Uczestnicy:

I         kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2014-2011)

II       kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2010-2008)

III      kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2007-2005)

IV      kategoria    –         soliści urodzeni w latach (2004-2002)

Zasady udziału i warunki techniczne:

I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE online

 

 1. Przygotowanie jednej piosenki obowiązkowej wybranej z dotychczasowych 26 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach. Piosenkę można też wykonać z własnym akompaniamentem lub w innej, dowolnej aranżacji.
 2. Dokonanie zgłoszenia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie  www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl w nieprzekraczalnym terminie do  27 maja 2021 r. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia.
 3. Dołączenie w wyznaczonym polu formularza linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube.
 4. Do uzupełnienia formularza niezbędny jest numer identyfikacyjny płyty wyłącznie z 26 edycji Wygraj Sukces.
 5. Po prawidłowym wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego, uzupełnieniu formularza i załączeniu linku, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza i login. Uczestnik musi zachować login, gdyż będzie on niezbędny do sprawdzenia terminu i miejsca kwalifikacji regionalnych (na żywo).
 6.  Solista po dokonaniu zgłoszenia nie może zmienić repertuaru.
 7. Lista solistów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie wygrajsukces.com.pl

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW KONKURSOWYCH:

 1. Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet.
 2. Film musi być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym bez montażu audio-video. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja za pomocą post-produkcji. Nagranie wyłącznie LIVE; (audio może być realizowane z wewnętrznego mikrofonu lub z mixera).
 3. Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal a także podkład lub akompaniament własny.

4 . Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, którego film z nagraną prezentacją z powodów technicznych tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.

 1. Film konkursowy należy umieścić w serwisie YouTube; jako „niepubliczny” bądź „publiczny”
 2. Z uwagi na politykę portalu YouTube w Polsce, użytkownik serwisu  musi mieć powyżej16 lat. W sytuacji, gdy uczestnik konkursu ma 16 lat i poniżej do publikacji materiału jest zobowiązany opiekun prawny uczestnika konkursu.
 3. Użytkownik serwisu YouTube lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za opcje dostępu do materiału konkursowego – opcja „publiczny”- ogólnodostępny – opcja „niepubliczny” – dostępny jedynie dla posiadaczy linku.
 4. Opis filmu umieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko solisty, kategorie wiekową, tytuł wykonywanego utworu i dopisek „Wygraj Sukces 2021” nie będą podlegać ocenie nagrania nie zawierające w opisie powyższych danych.
 5. Umieszczone linki w formularzu zgłoszeniowym muszą być aktywne do zakończenia finału.

 

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE  na żywo

 1. Solista zakwalifikowany do II etapu – na żywo zaprezentuje 2 piosenki:
  – obowiązkową – wykonywaną w I etapie
  – dowolną – (wyłącznie w języku polskim, może to być utwór autorski, klasyka polska, itp., lub piosenka z „Wygraj Sukces”
 2. Solista w terminie do 31 sierpnia 2021 r. dokonuje zgłoszenia utworu dowolnego na formularzu  formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. (niezbędny jest nr identyfikacyjny płyty i nadany w I etapie login). Po zgłoszeniu i przesłaniu linku nie ma możliwości zmiany repertuaru.
 3. Każdy solista zobowiązany jest do podania w  formularzu prawidłowego tytułu utworu i autorów tekstu i  Podanie tytułu utworu i wykonawcy nie jest równoznaczne z podaniem autorów tekstu bądź muzyki.
 4. Kwalifikacje regionalne odbędą się w ośrodkach kultury w dniach: 15 września – 15 października 2021 r.
 5. Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji regionalnych znajdziecie od 3 września 2021 r. na stronie formularza formularz.tdk.tarnobrzeg.pl. wpisując login i numer identyfikacyjny płyty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu konkursu online w przypadku nałożonych na instytucje kultury obostrzeń uniemożliwiających prowadzenie konkursu na żywo.
 7. Informację o formule realizacji kwalifikacji solista otrzyma na wskazaną w formularzu zgłoszeniowym skrzynkę pocztową.

 

W przypadku II ETAPU KONKURSU – KWALIFIKACJE REGIONALNE  online

 1. Uczestnik zobowiązany jest  do załączenia linku do utworu dowolnego w wyznaczonym polu formularza zgłoszeniowy www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl.

      III ETAP KONKURSU – PÓŁFINAŁ I FINAŁ 

 1. Laureaci kwalifikacji regionalnych wezmą udział w III etapie Konkursu w dniach: 11 – 13 listopada 2021 r.
 2. Uczestnicy potwierdzają swój udział do 22 październik 2021 r. uzupełniając kartę akredytacyjną na stronie formularza formularz.tdk.tarnobrzeg.pl (do uzupełnienia karty niezbędny będzie numer identyfikacyjny płyty i login).
 3. Solista III etapu konkursu wykonujący piosenkę z podkładem muzycznym (półplayback) musi przesłać półplayback w formacie mp 3 jako załącznik do karty akredytacyjnej.
 4. Półfinał i finał konkursu odbędą się w Tarnobrzeskim Domu Kultury w Tarnobrzegu.
 5. Solista wykonuje 1 piosenkę wskazaną przez komisję artystyczną kwalifikacji

     III ETAP KONKURSU – PROGRAM:

     Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
     11 listopada 2021 r. (czwartek) – próby dla solistów
     12 listopada 2021 r. (piątek) – przesłuchania półfinałowe – soliści w kat. I, II, III, IV
     (w późnych godzinach wieczornych ogłoszenie listy solistów zakwalifikowanych do przesłuchań finałowych)
     13 listopada 2021 r. (sobota) – przesłuchania finałowe,  ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród.
     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, dostosowania go do przepisów obowiązujących w wówczas panującym stanie zagrożenia epidemiologicznego.

     Kryteria oceny i nagrody:

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwag na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.
 2. Główną nagrodą 26 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (brutto) .
 3. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Przepisy ogólne:

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji. Uczestnicy II etapu 26. edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 25. edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 25. edycji.
 2. Uczestnik nie może zmienić repertuaru na żadnym etapie konkursu.
 3. Uczestnicy kwalifikacji regionalnych nie pokrywają kosztów akredytacji, natomiast pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
 4. We wszystkich etapach konkursu – na żywo każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
 5. We wszystkich etapach konkursu – na żywo uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 6. Wszystkie kwalifikacje regionalne i finał przeprowadzane na żywo będą realizowane z zachowaniem procedur i zasad obowiązujących w panującym wówczas stanie zagrożenia epidemiologicznego
 7. Uczestnicy III etapu 26 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (solista, opiekun, akompaniator, członkowie zespołu muzycznego, chórku) pokrywają koszty akredytacji w wysokości 50 zł od osoby oraz  koszty dojazdu i noclegów.  
 8. Uczestnicy udzielą organizatorom zezwolenia, w formie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
 9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Szczegółowe informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury                                                                                                                      

 1. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)

tel. 15 822-74-97; 822-21-10 e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 26. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK) i Studio Pro-Media Jarosław Piątkowski z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. 11 Listopada 8 a (dalej: SP-M)
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia i rozliczenia 26. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich  danych osobowych/ uczestnika będącego pod Twoją opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 5. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki,  w których zostaną zawarte informacje mogące być danymi osobowymi Wspóladministrator danych (TDK) będzie musiał wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów nadzorczych/kontrolnych, w tym zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla przedmiotowego celu jest art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz pozostałymi prawami.
 6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich
  oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK,  z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe  będą udostępniane na portalach społecznościowych, (Facebook, YouTube) na kontach Współadministratorów danych ( TDK i SP-M ) w ramach korzystania przez Współadministratorów danych z narzędzi wspierających ich działalność, udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc., YouTube. W takiej sytuacji dane osobowe w zakresie wizerunku osoby, pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska uczestnika wraz z informacją o przyznaniu nagrody w konkursie mogą być udostępniane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub Kanady. Wynika to z faktu posiadania w tym obszarze przez powyższe portale  bazy technicznoinformatycznej.
 8. Z tego względu Współadministratorzy danych (TDK i SP-M) informują, że nie są w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki poprzez firmę Facebook, YouTube i dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu danych na takie działanie.
 9. Dane osobowe zebrane na potrzeby:
 1. realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania,
 2. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak TDK będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą
  na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w tychże przepisach).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:
 5. dostępu do treści danych,
 6. ich sprostowania,
 7. usunięcia,
 8. ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji przez Administratorów danych celu zawartego w pkt. 3  i tym samym możliwości Twojego uczestnictwa w  Konkursie Piosenki WYGRAJ SUKCES.
 11. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Brak możliwości komentowania.