Regulamin 25 KP online

Regulamin 25 Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES – edycja ONLINE

Konkurs dotyczy wyłącznie solistów, którzy dokonali zgłoszenia na formularzu www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl do 12 marca 2020 r. i otrzymali przy rejestracji swój login.

Patronat:
PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA
Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
STUDIO PRO-MEDIA W TARNOBRZEGU
Cele konkursu:
Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów
Uczestnicy:
I kategoria – soliści urodzeni w latach (2013-2010)
II kategoria – soliści urodzeni w latach (2009-2007)
III kategoria – soliści urodzeni w latach (2006-2004)
IV kategoria – soliści urodzeni w latach (2003-2001)

Warunki udziału w Konkursie online:

Przygotowanie 2 piosenek w języku polskim:
 obowiązkowej – wybranej z dotychczasowych 25 płyt Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Akompaniament do obowiązkowej piosenki znajduje się na płytach.
 dowolnej – (koniecznie w języku polskim, może to być utwór autorski, klasyka polskiej piosenki, itp., lub piosenka z „Wygraj Sukces”.

Zalogowanie się na stronie formularza www.formularz.tdk.tarnobrzeg.pl poprzez wpisanie loginu i numeru identyfikacyjnego płyty w celu potwierdzenia znajomości i akceptacji regulaminu.

Nagranie filmów zawierających prezentację piosenek i zamieszczenie ich na koncie youtube.com . Przesłanie linków do filmów na adres mailowy: muzyka@wygrajsukces.com.pl .

Z uwagi na politykę portalu YouTube w Polsce, użytkownik serwisu musi mieć powyżej 16 lat. W sytuacji , gdy uczestnik konkursu ma 16 i poniżej lat do publikacji materiału jest zobowiązany opiekun prawny uczestnika konkursu. Publikacja musi nastąpić na koncie opiekuna prawnego osoby biorącej udział w konkursie.

Użytkownik serwisu YouTube lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za opcje dostępu do materiału konkursowego – opcja „publiczny”- ogólnodostępny w serwisie; „tajny” – dostępny jedynie dla posiadaczy linku. Wymagania dotyczące realizacji filmów konkursowych:

Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal a także podkład
lub akompaniament własny.

Opis filmu umieszczonego na YouTube.com musi zawierać dopisek „Wygraj Sukces”,
imię i nazwisko solisty, miejscowość, kategorie wiekową, tytuł wykonywanego utworu wraz z informacją czy to jest utwór dowolny bądź obowiązkowy oraz autorów słów i muzyki.

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, którego film
z nagraną prezentacją z powodów technicznych tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach:
I ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE WSTĘPNE

Soliści do kwalifikacjach wstępnych nagrywają film z prezentacją jednej wybranej przez siebie piosenki (obowiązkowa lub dowolna) i przesyłają mailem link na adres: muzyka@wygrajsukces.com.pl do dnia 20 września 2020 r. Po ocenie jury, listę solistów zakwalifikowanych do II etapu opublikujemy na stronie wygrajsukces.com.pl w dniu 5 października 2020 r.

II ETAP KONKURSU – KWALIFIKACJE PÓŁFINAŁOWE

Solista zakwalifikowany do II etapu zobowiązany jest do przesłania linku do filmu zawierającego drugą piosenkę w terminie do18 października 2020 r. na adres: muzyka@wygrajsukces.com.pl . Listę finalistów opublikujemy na stronie wygrajsukces.com.pl po 10 listopada 2020 r.

III ETAP KONKURSU – FINAŁ I PREZENTACJA LAUREATÓW

Ocena zakwalifikowanych do finału wykonań. Prezentacja laureatów ONLINE – ogłoszenie wyników w dniu 21 listopada 2020 r.

Kryteria oceny i nagrody

Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, należy zwrócić uwagę na zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.

Główną nagrodą 25 edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł (brutto) .

W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Nagrody będą wysłane do solistów na koszt organizatora.
Przepisy ogólne:

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji. Uczestnicy II etapu 25. edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”, którzy brali udział w Finale 24. edycji nie mogą prezentować repertuaru z kwalifikacji regionalnych 24. edycji.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Szczegółowe informacje :
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg (z dopiskiem „Wygraj Sukces”)
tel. 15 822-74-97; 822-21-10 e-mail: biuro@wygrajsukces.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 25 Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK).

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia i rozliczenia 25. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES – edycja ONLINE zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych/ uczestnika będącego pod Twoją opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki, w których zostaną zawarte informacje mogące być danymi osobowymi, Administrator danych (TDK) będzie musiał wypełnić
zobowiązania ciążące na nim względem organów nadzorczych/kontrolnych, w tym zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla przedmiotowego celu jest art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz pozostałymi prawami.

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich
oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą udostępniane na portalach społecznościowych, (Facebook, YouTube) na kontach
Administratora danych ( TDK )w ramach korzystania przez Administratora danych z narzędzi wspierających jego działalność, udostępnianych przez dostawcę usługi serwisu społecznościowego Facebook Inc., YouTube.
W takiej sytuacji dane osobowe w zakresie wizerunku osoby, pracy konkursowej oraz imienia i nazwiska uczestnika wraz z informacją o przyznaniu nagrody w konkursie mogą być udostępniane do państwa
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub Kanady. Wynika to z faktu posiadania w tym obszarze przez powyższe portale bazy technicznoinformatycznej.

Z tego względu Administrator danych (TDK) informuje, że nie jest w stanie zagwarantować realizacji praw jednostki poprzez firmę Facebook, YouTube i dane osobowe będą udostępniane jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody podmiotu danych na takie działanie.

Dane osobowe zebrane na potrzeby:
a. realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania,
b. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak TDK będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
c. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
określonych w tychże przepisach).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:
a. dostępu do treści danych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt. 3 i tym samym możliwości Twojego uczestnictwa w 25. Konkursie Piosenki
WYGRAJ SUKCES edycja ONLINE.

Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Brak możliwości komentowania.